Wedstrijdreglement

1. ALGEMEEN

Dit reglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de deelname aan de wedstrijden van UiTinBrussel (hierna de ‘WEDSTRIJD’ genoemd). Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. De voorwaarden worden aangevuld met specifieke voorwaarden in het kader van een bijzonder wedstrijdreglement dat raadpleegbaar is op de wedstrijdpagina. De bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement. De WEDSTRIJD wordt georganiseerd door MUNTPUNT VZW, 1000 Brussel, Munt 6, KBO nr. 0838.774.539 (hierna de ‘ORGANISATOR’ genoemd). Deelname aan de WEDSTRIJD is vrij en zonder enige aankoopverplichting.

Deelname aan de WEDSTRIJD staat uitsluitend open voor natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België en de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. Minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, mogen deelnemen aan een wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of van hun wettelijke voogd. De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor het bewijs van deze toestemming op te vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk moment verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd.

Uitgesloten van deelname aan de WEDSTRIJD zijn de medewerkers en personeelsleden van de ORGANISATOR alsook hun familieleden woonachtig op hetzelfde adres. Medewerkers en personeelsleden van een organisatie die meewerkt aan een specifieke wedstrijd alsook hun familieleden woonachtig op hetzelfde adres zijn eveneens uitgesloten van deelname.

Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden mag elke deelnemer slechts één keer deelnemen aan de WEDSTRIJD. Bij meerdere antwoorden of deelnames houdt de ORGANISATOR enkel rekening met de eerst ontvangen inzending, onverminderd het recht van de ORGANISATOR om tot algehele uitsluiting over te gaan.

 

2. PRIJS

Prijzen die bij een WEDSTRIJD worden gewonnen, zijn niet overdraagbaar en persoonsgebonden.

De prijzen kunnen niet worden geruild of ingewisseld tegen een andere prijs of in speciën.

Indien de prijs bestaat uit gratis toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijkaardige evenementen, kan er bij afgelasting van het evenement geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie vanwege de ORGANISATOR die elke aansprakelijkheid terzake afwijst. De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor op elk moment een prijs te wijzigen om productionele redenen of om redenen van beschikbaarheid.

De deelnemer verliest het recht op een prijs indien hij deze niet binnen de twee maanden na aanduiding als de winnaar heeft opgehaald.

 

3. PRIVACY

Iedere deelnemer dient in het kader van de WEDSTRIJD een aantal persoonsgegevens mee te delen aan de ORGANISATOR.

De ORGANISATOR verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998) inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (verder de ‘Privacywet’) integraal na te leven. De Privacywet is toegankelijk via de website www.privacycommission.be/nl.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de ORGANISATOR.

De naar aanleiding van de WEDSTRIJD verstrekte gegevens worden verzameld en verwerkt conform de privacyverklaring van de ORGANISATOR die toegankelijk is via https://www.uitinbrussel.be/privacy en die integraal deel uitmaakt van het huidige Reglement.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle, behoudt de ORGANISATOR zich het recht voor om de WEDSTRIJD of een deel ervan uit te stellen, te wijzigen, in te korten, te verlengen of te beëindigen, en elke aangekondigde datum uit te stellen.

De ORGANISATOR is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg is van deelname aan de WEDSTRIJD, de toekenning van de prijs en/of de gevolgen van aanvaarding van de prijs.

De ORGANISATOR is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan door omstandigheden niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is de ORGANISATOR niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als de post hiervoor geen berichtgeving achterliet.

Druk-, spel- en zetfouten of andere fouten alsook technische problemen (bv. telecommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de ORGANISATOR.

Indien de ORGANISATOR de WEDSTRIJD dient uit te stellen, in te korten, in te trekken, het wedstrijdreglement dient te wijzigen of de wedstrijdformule dient aan te passen, kan de ORGANISATOR daarvoor op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

5. TOEZICHT EN VARIA

De ORGANISATOR en/of een door de ORGANISATOR aangestelde Jury houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog, behoudt de ORGANISATOR zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden definitief of gedurende een bepaalde periode uit te sluiten. De uitslagen van de wedstrijd kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslagen van de wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd (brieven, mails of telefoongesprekken).

Dit wedstrijdreglement is te allen tijde raadpleegbaar via de WEDSTRIJD-website. De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement deels of gedeeltelijk te wijzigen indien hij hiertoe genoopt wordt in het kader van een goed verloop van de WEDSTRIJD. Iedere wijziging zal gepubliceerd worden via de website en is van kracht vanaf het moment van publicatie.

Indien de WEDSTRIJD samen met één of meerdere partijen wordt georganiseerd, gelden de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van de ORGANISATOR ook voor de mede-organisatoren.

 

6. PUBLICATIE

Iedere deelnemer verleent de ORGANISATOR, door zijn loutere deelname aan de Wedstrijd, de onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie van zijn naam, woonplaats en in voorkomend geval, foto ten titel van identificatie als winnaar en verzaakt aan alle rechten daaromtrent, inclusief maar niet uitsluitend enig recht op vergoeding.

 

7. ALGEMEEN

Indien één of meerdere bepalingen van dit Reglement ongeldig of onafdwingbaar blijken, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Huidig Reglement wordt beheerst door het Belgisch recht.

Ieder geschil dat niet in der minne kan worden geregeld, zal worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van het Arrondissement Brussel.