Disclaimer

Deze disclaimer bevat de gebruiksvoorwaarden van toepassing bij ieder bezoek en/of gebruik van de website www.uitinbrussel.be en al haar sub-sites (hierna de “Website” genoemd), evenals iedere andere dienst aangeboden door Muntpunt, met maatschappelijke zetel te Munt 6, 1000 Brussel. (hierna “Muntpunt” of “Wij”), eigenaar en beheerder van de Website.
Door het loutere bezoek en/of gebruik van de Website, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard.
Huidige gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene gebruiksvoorwaarden worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd.
Doel van de website
De Website is een informatie- en verbindingssite. De Website verwijst ook door naar websites van instellingen die informatie ter beschikking stellen, van individuen en citeert nieuwsbronnen en sociale media.
Alle informatie op de Website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.
Op of via de Website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officiëel aangenomen tekst worden beschouwd.
Privacy
Muntpunt respecteert uw privacy. De voorwaarden en modaliteiten m.b.t. Muntpunt’s privacybeleid kunnen op ieder gewenst ogenblik worden geraadpleegd via de Privacyverklaring. Het privacybeleid maakt deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.
Inhoud en beschikbaarheid van de Website
Muntpunt besteedt veel aandacht en zorg aan de Website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Muntpunt niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als u onjuistheden vaststelt, verzoeken wij u contact op te nemen met de beheerder van de Website.
Meningen van gebruikers of andere derden wier opinies op de Website door een samenwerking of via sociale media of op een andere manier verschijnen, vertegenwoordigen niet de mening of standpunten van Muntpunt. Muntpunt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie die gepost wordt op of toegevoegd wordt aan de Website door gebruikers of andere derden.
U aanvaardt dat Muntpunt beroep doet op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, het nodige netwerk, de nodige opslagruimte en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Website te laten functioneren.
Muntpunt behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Website te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.
Gebruik van de Website
Gebruik van de Website geschiedt op eigen risico. De Website wordt geleverd op een “as is” and “as available” basis.
Als gebruiker aanvaardt u dat:
Het u niet is toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mailadressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken, voor welk doel dan ook;
Het u, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Muntpunt, niet is toegelaten “metatags” te gebruiken;
Het u niet is toegelaten de Website te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails;
Het u niet is toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Website, uitgezonderd mits uitdrukkelijk en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Muntpunt. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Website zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe;
Het u niet is toegelaten om een onderdeel van de Website, het gebruik van de Website, of toegang tot de Website te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Muntpunt;
Het u niet is toegelaten de Website te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Website van Muntpunt.
Het u niet is toegelaten de Website te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Website geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht)  overschrijden.
Het u niet is toegelaten de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Website is toegelaten.
Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de Website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Muntpunt beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap over die websites en informatiebronnen van derden, en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud, noch over de beschikbaarheid ervan.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging of goedkeuring in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
Muntpunt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.
In het geval u op uw eigen website of op de website van een derde een “hyperlink” of “deeplink” naar de Website van Muntpunt wil creëren, vragen wij u om voorafgaandelijk contact op te nemen met Muntpunt en de toestemming daartoe te vragen.
Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van de Website zijn beschermd door intellectueel eigendomsrecht en behoren Muntpunt of derden toe.
Alle gegevensverzamelingen van de Website vallen onder de wettelijke bescherming van databanken en dit zowel inzake de structuur, als inzake de inhoud.
Muntpunt, haar logo, iconen en handelsbenamingen vallen onder de wetgeving inzake merk- en naamsbescherming.   Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of enige andere dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze Muntpunt in diskrediet zou kunnen brengen of Muntpunt op gelijk welke andere wijze zou kunnen benadelen.  Andere namen en merken die zich op de Website bevinden en niet toebehoren aan Muntpunt zijn eigendom van de respectievelijke titularissen, al dan niet gelieërd met Muntpunt.
Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Muntpunt is het verboden de op en via de Website aangeboden informatie te downloaden, op te slaan of op gelijk welke wijze te reproduceren, uitgezonderd het downloaden, opslaan of reproduceren van teksten voor strikt persoonlijk gebruik (tenzij expliciet anders is aangegeven bij de tekst). Het is wel toegestaan de inhoud van de site van Muntpunt – voor zover het niet gaat over informatie van derden – te citeren en te verspreiden mits duidelijke en ondubbelzinnige vermelding van Muntpunt en de url van de website (www.uitinbrussel.be) of de desbetreffende pagina en inhoud. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Muntpunt is het te allen tijde verboden de op en via de Website aangeboden informatie te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden op een wijze die indruist tegen de bepalingen van de bewuste intellectuele eigendomsrechten. De nodige toestemmingen kan u vragen door contact op te nemen met de beheerder van de portaalsite van de Website, of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.
Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of content die u vrijwillig aan Muntpunt bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze Website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Muntpunt wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Muntpunt mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald door de privacywetgeving.
U stemt ermee in dat Muntpunt de ideeën, concepten, kennis en technieken vervat in uw reacties kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.
Aansprakelijkheid
U verklaart en aanvaardt dat Muntpunt niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of andere onlichamelijke verliezen (zelfs indien Muntpunt geïnformeerd werd betreffende de mogelijkheid van dergelijke schade), ingevolge:
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of diensten of informatie raadpleegbaar en aangeboden via de Website;
Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van Muntpunt,
Verklaringen of gedrag van een derde op de Website;
De onmogelijkheid om de Website en via de Website aangeboden diensten te consulteren en te gebruiken;
Geschillen
Indien één of meerdere aspecten van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar zijn, raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
Deze on-lineovereenkomst inzake de gebruiksvoorwaarden van de WEBSITE en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit de consultatie en/of het gebruik van de Website en haar inhoud, dienen beoordeeld te worden conform Belgisch recht. Partijen aanvaarden dat voor iedere betwisting enkel en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd zijn.