Privacy

UiTinBrussel.be is een initiatief van MUNTPUNT.

MUNTPUNT (volledige coördinaten onderaan deze tekst) vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Met deze privacyverklaring trachten wij je dan ook zo volledig mogelijk te informeren over het gebruik van de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt.

Het geheel van diensten door MUNTPUNT waarvan je gebruik kan maken, wordt hierna “de Dienst” genoemd.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018

MUNTPUNT verbindt zich ertoe om de Europese verordening van 25 mei 2018, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort tot AVG of GDPR) is toegankelijk via de website: www.privacycommission.be.

De “verantwoordelijke voor de verwerking” en de “verwerker”

MUNTPUNT treedt bij het verstrekken van de Dienst op als “verwerker” en als “verwerkingsverantwoordelijke” van jouw persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4, punt 7, en 8 van de AVG. Evenwel, in geval van verwerking door MUNTPUNT in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) of Publiq VZW , treedt MUNTPUNT louter op als “verwerker” en zijn voornoemde opdrachtgevers de “verwerkingsverantwoordelijke”.

Persoonsgegevens

MUNTPUNT verzamelt in het kader van de Dienst persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverzameling

Persoonsgegevens kunnen door MUNTPUNT in het kader van de Dienst slechts verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:

om MUNTPUNT in staat te stellen je verder te contacteren aangaande haar aanbod, diensten en acties;
om de dienstverlening te kunnen uitvoeren;
om de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren;
voor onderzoeks- en statistische doeleinden, via het opstellen van collectieve profielen (niet van individuele personen);
om je op de hoogte te houden van onze toekomstige activiteiten.

Wettelijke basis voor de verzameling van persoonsgegevens

MUNTPUNT verzamelt jouw gegevens op basis van jouw expliciete toestemming of op basis van een overeenkomst tussen jou en MUNTPUNT m.b.t. het gebruik van de Dienst.

Methode voor de verzameling van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden in het kader van de Dienst verzameld en verwerkt op basis van (al dan niet elektronische) invulformulieren.
De gegevens die MUNTPUNT verzamelt, worden door jou op vrijwillige basis meegedeeld. Je wordt op geen enkele wijze verplicht om gegevens te verstrekken.
Het meedelen van bepaalde persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om van de Dienst gebruik te kunnen maken. Dit wordt op de invulformulieren duidelijk aangegeven met een asterisk (*). Het meedelen van andere persoonsgegevens (op de invulformulieren aangeduid zonder asterisk) is optioneel.

Bewaartermijn

MUNTPUNT bewaart jouw gegevens zolang als noodzakelijk om de Dienst te leveren. 

Recht op inzage en verbetering van jouw persoonsgegevens.

Je hebt altijd de mogelijkheid om de staat van jouw persoonsgegevens, die verzameld en verwerkt zijn door MUNTPUNT, na te gaan indien je ons daaromtrent een e-mail stuurt of een schrijven richt aan het adres hieronder aangegeven ..
Nadat MUNTPUNT jouw identiteit heeft gecontroleerd, deelt MUNTPUNT je deze staat binnen 30 dagen mee.
Ingeval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot jouw persoonsgegevens, kan je MUNTPUNT uiteraard verzoeken deze inlichtingen te verbeteren of te wijzigen.

Recht op verwijdering

Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd uit ons gegevensbestand, volstaat het dat je ons per e-mail of per post contacteert; dit op basis van de coördinaten hieronder aangegeven. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering, behalve uiteraard van die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst moeten worden bewaard.

Recht op beperking van de verwerking

Indien je van mening bent dat jouw gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is, heb je het recht om de verwerking van de gegevens te beperken.

Indien je wenst dat de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt, volstaat het dat je ons per e-mail of per post contacteert; dit op basis van de coördinaten hieronder aangegeven. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze beperking.
MUNTPUNT behoudt het recht om de gerelateerde Dienst stop te zetten voor de betrokkene.

Eigendom en overdracht aan derden

Alle informatie en persoonsgegevens die in het kader van de Dienst worden verzameld, zijn eigendom van MUNTPUNT en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige Privacyverklaring.

Zonder jouw toestemming worden jouw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, met uitzondering van de VGC en Publiq (zie hierboven). Indien je deze wenst over te dragen aan een andere verwerker, volstaat het dat je ons per e-mail of per post contacteert; dit op basis van de coördinaten hieronder aangegeven. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze overdracht.

Recht op bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Indien je van mening bent dat MUNTPUNT jouw gegevens onrechtmatig verzamelt en verwerkt, kunt je ten allen tijde bezwaar indienen. Indien MUNTPUNT de rechtmatigheid niet kan aantonen, wordt de verwerking stopgezet, alsook de gerelateerde dienstverlening.

MUNTPUNT gebruikt jouw gegevens niet voor automatische individuele besluitvorming.

Divers

Je aanvaardt dat MUNTPUNT deze Privacyverklaring te allen tijde mag aanpassen. MUNTPUNT zal je informeren omtrent belangrijke wijzigingen met betrekking tot de wijze waarop MUNTPUNT jouw persoonsgegevens behandelt, door je een e-mail te sturen of door een duidelijk bericht te plaatsen op de website.

 

Versie 23.05.2018

Contact

Je kan ons contacteren via onderstaande coördinaten:

MUNTPUNT v.z.w.
MUNT 6
1000 - BRUSSEL
E-mail: info@muntpunt.be
Tel.: 02/278.11.11

 

Privacy & gebruikersvoorwaarden Paspartoe (hierna genoemd UiTPAS)

Bedankt dat u gebruik maakt van UiTPAS. Op elk gebruik van uw UiTPAS is het privacybeleid UiTPAS van toepassing.

Op het gebruik van uw UiTPAS zijn zowel algemene als specifieke en lokale gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Elke lokale UiTPAS maakt deel uit van het overkoepelend initiatief ‘UiTPAS’. Dit is een participatiebevorderend project van de Vlaamse overheid in samenwerking met steden en gemeenten uit Vlaanderen en Brussel. Elke lokale UiTPAS functioneert als een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen die deelneemt aan het openbare vrijetijdsleven (cultuur, sport, jeugd, recreatie, ...). Tevens wordt de pas gebruikt voor de toekenning van financiële kortingen voor mensen die recht hebben op een kansentarief.

Algemene realisatie, coördinatie en eigendom van UiTPAS zijn in handen van publiq vzw, die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van de Vlaamse overheid (Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, fax: 02/551 18 99, e-mail: info@cultuurnet.bewww.uitpas.be).

Voor de lokale UiTPAS gebeurt de uitbating door de betrokken stad, gemeente of samenwerkingsverband van steden en gemeenten als lokale UiTPASpartner. De lokale UiTPASpartner sluit overeenkomsten met lokale vrijetijdsorganisatoren, die de lokale UiTPAS accepteren als spaar- en voordelenkaart. Voor alle vragen in verband met het gebruik van uw lokale UiTPAS kan u terecht bij de lokale UiTPASpartner waarvan u de contactgegevens vindt op de website van de lokale UiTPASpartner en in de lokale gebruiksvoorwaarden die hiervoor gelden.

Bovendien zijn specifieke toepassingen van de UiTPAS mogelijk zoals het gebruik van de UiTPAS als lidkaart, als museumpas… De toepassing en het gebruik van de UiTPAS gebeurt in samenwerking met de organisaties die voor deze uitbating en toepassing van de UiTPAS instaan. De contactgegevens van deze UiTPASpartners zijn eveneens terug te vinden op hun website en in de specifieke gebruiksvoorwaarden die hiervoor gelden.

Als pashouder hebt u recht op verschillende algemene diensten, verleend door publiq (bijv terbeschikkingstelling technologisch platform). Daarnaast hebt u ook recht op lokale diensten die u aangeboden worden door de UiTPASaanbieders (bijvoorbeeld omruilvoordelen of financiële kortingen voor mensen met een kansenstatuut). Hier staat tegenover dat u zich ten aanzien van publiq, de lokale en specifieke UiTPASpartners en hun deelnemende en aanbiedende partners verbindt tot het respecteren van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden voor de UiTPAS zijn samengesteld uit:

Door het gebruik van uw UiTPAS stemt u in met het geheel van zowel de algemene als specifieke lokale gebruiksvoorwaarden.

Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden enerzijds en deze van specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden anderzijds, hebben de algemene gebruiksvoorwaarden voorrang op zowel specifieke als lokale gebruiksvoorwaarden.

Cookieverklaring

MUNTPUNT gebruikt cookies om jouw bezoek aan www.muntpunt.be en al haar sub-sites (hierna de “Website” genoemd) aangenamer te maken en beter af te stemmen op jouw behoeftes en voorkeuren. 

Cookies zijn kleine bestanden, verzonden vanop een server, die worden opgeslagen op de harde schijf van jouw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) en die informatie bevatten verzameld in het kader van jouw bezoek aan een website.

De cookies die MUNTPUNT hanteert in het kader van haar Website, betreffen louter “technische” en “functionele” cookies, gebruikt opdat bepaalde aspecten van de Website correct of vlotter zouden functioneren en om door jou opgegeven (voorkeurs)instellingen te registreren. Er wordt in deze cookies geen persoonlijke informatie opgeslagen.

Daarnaast bevat onze Website knoppen die het mogelijk maken om inhoud te delen via sociale mediaplatformen (waaronder Facebook, Twitter en Google+). Wanneer je op zo’n knop klikt om informatie te delen, kan het zijn dat het sociale medianetwerk in kwestie een cookie plaatst op jouw harde schijf. Het spreekt voor zich dat MUNTPUNT daarover geen controle heeft en MUNPUNT raadt je aan het cookiebeleid van die sociale mediaplatformen te consulteren.

Als je niet wil dat cookies op jouw computer worden geïnstalleerd, kan je dit steeds weigeren door de instellingen van jouw webbrowser aldus in te stellen. Ook kan je via de instellingen van jouw webbrowser te allen tijde de reeds op jouw toestel geïnstalleerde cookies verwijderen.

Indien je de installatie van cookies weigert of reeds geïnstalleerde cookies verwijdert, dan is het mogelijk dat sommige onderdelen van de Website niet of niet naar behoren zullen werken.