Privacy

UiTinBrussel.be is een initiatief van Muntpunt.

Muntpunt(volledige coördinaten onderaan artikel 9) vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Met deze privacyverklaring trachten wij u dan ook zo volledig mogelijk te informeren over het gebruik van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

Het geheel van diensten door MUNTPUNT waarvan u gebruik kan maken, wordt hierna “de Dienst” genoemd.

De Belgische Privacywet van 8 december 1992

Muntpuntverbindt zich ertoe om de Belgische wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “Privacywet”) in overeenstemming met de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 (de “Privacyrichtlijn”) te respecteren.
De Privacywet, evenals de Privacyrichtlijn, zijn toegankelijk via de website: www.privacycommission.be.

De “verantwoordelijke voor de verwerking” en de “verwerker”

Muntpunt (Muntpuntv.z.w., met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Munt 6, met ondernemingsnummer 0838.774.539) is de “verantwoordelijke voor de verwerking” van uw persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 1, §4 van de Privacywet.

Methode voor de verzameling van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in het kader van de Dienst verzameld en verwerkt op basis van (al dan niet elektronische) invulformulieren.
De gegevens die Muntpuntverzamelt, worden door u op vrijwillige basis meegedeeld. U wordt op geen enkele wijze verplicht om gegevens te verstrekken.
Het meedelen van bepaalde persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om van de Dienst gebruik te kunnen maken. Dit wordt op de invulformulieren duidelijk aangegeven met een asterisk (*). Het meedelen van andere persoonsgegevens (op de invulformulieren aangeduid zonder asterisk) is optioneel.

Doeleinden van de gegevensverzameling

Persoonsgegevens kunnen door Muntpunt in het kader van de Dienst slechts verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:

om Muntpunt in staat te stellen u verder te contacteren aangaande haar aanbod, diensten en acties;
om de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren;
voor onderzoeks- en statistische doeleinden, via het opstellen van collectieve profielen (niet van individuele personen);
om u op de hoogte te houden van onze toekomstige activiteiten

Recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

U bent voortdurend in de mogelijkheid om de staat van uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Muntpunt na te gaan, indien u ons daaromtrent een e-mail stuurt of een schrijven richt aan het adres hieronder aangegeven, onder artikel 9 van deze Privacyverklaring.
Nadat Muntpunt uw identiteit heeft gecontroleerd, deelt MUNTPUNT u deze staat zo spoedig mogelijk mee.
Ingeval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan u Muntpunt uiteraard verzoeken deze inlichtingen te verbeteren of te wijzigen.

Toestemming en verwijdering

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit ons gegevensbestand, volstaat het dat u ons per e-mail of per post contacteert; dit op basis van de coördinaten hieronder aangegeven onder artikel 9 van deze Privacyverklaring. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering, behalve uiteraard van die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst moeten worden bewaard.

Eigendom en overdracht aan derden

Alle informatie en persoonsgegevens die in het kader van de Dienst worden verzameld, zijn eigendom van Muntpunt en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige Privacyverklaring.

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden.

Divers

U aanvaardt dat Muntpunt deze Privacyverklaring te allen tijde mag aanpassen. Muntpunt zal u informeren omtrent belangrijke wijzigingen met betrekking tot de wijze waarop Muntpunt uw persoonsgegevens behandelt, door u een e-mail te sturen of door een duidelijk bericht te plaatsen op de Website.

Contact

U kan ons contacteren via onderstaande coördinaten:

MUNTPUNT v.z.w.

MUNT 6

1000 - BRUSSEL

E-mail:  info@muntpunt.be

Tel.: 02/278.11.11